Geregistreerd kasregister

Geregistreerd kasregister

Geregistreerd kasregister 150 150 All Solution Technics

Hoe zal ik een Geregistreerd kassasysteem gebruiken?

Het kasticket van een geregistreerd kassasysteem.

Zodra de drempel van 25.000 eur bereikt is, zal de belastingplichtige verplicht worden een BTW-kasticket te gebruiken d.m.v. een geregistreerd kassasysteem met de volgende omschrijvingen :

De uitgebreide technische toelichting van het geregistreerde kassasysteem en het koninklijk besluit van 30.12.2009 bepaalt waaraan een geregistreerd kassasysteem binnen de horecasector zal moeten voldoen.

Er wordt hier daarom verwezen naar de circulaire AAFisc nr. 33/2016 (nr. E.T. 124.747) dd. 08.11.2016.

Zo dient het kasticket op zijn minst de volgende elementen te bevatten (z. artikel 2, 4° van het koninklijk besluit van 30.12.2009 en in functie van de berekening van de controlegegevens door de controlemodule, zoals bepaald in artikel 2, 7°,van dat koninklijk besluit van 30.12.2009):

 • ‘BTW-KASTICKET’;
 • Alle gegevens van de belastingplichtige
 • de datum en het uur van het Btw-kasticket
 • de gebruiker
 • alle aangeslagen handelingen
 • het verschuldigd bedrag, inclusief btw
 • btw-tarief;
 • het bedrag van de verschuldigde btw
 • de korting en teruggegeven bedragen
 • identificatie van de kassa en wanneer de belastingplichtige gebruik maakt van meerdere kassa’s
 • de laatste acht (8) karakters van het algoritme door de kassa aangemaakt
 • de controlegegevens
 • het versienummer van de kassa
 • identificatie van het kassasysteem met het productienummer
 • de inrichting wordt vermeld op het kasticket
 • dienstverrichter
 • domicilie maatschappelijke zetel
 • btw-nummer van de belastingplichtige

Kasticket ongeacht de aard van de aangeslagen verrichtingen

Een kasticket van een geregistreerd kassasysteem zal moeten uitgereikt worden, voor alle verrichtingen die de uitoefening van de economische activiteit omvatten en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verbruikt bij de maaltijd, met inbegrip van alle verkopen van spijzen en dranken binnen de horeca zaak (art. 21bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1).

Ook wordt de nadruk gelegd dat het uitprinten van het pro forma ticket dat wordt aangemaakt door het geregistreerde kassasysteem niet voldoende is. De klant dient het respectievelijk btw-kasticket van het geregistreerde kassasysteem te ontvangen.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het kasticket van een geregistreerd kassasysteem zal moeten worden uitgereikt van welke aard ook (bvb : voor levering van meeneemmaaltijden en voor het leveren of leveren van dranken buiten het kader van een maaltijd). Tevens worden alle andere verkopen van spijzen en dranken beoogd (bvb : leveringen van brood in een bakkerij met verbruikszaal).

Vanaf 25.000 euro binnen een restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, moet er voor de verhuur van tafels, stoelen, borden, glazen, personeel voor bediening en dergelijke meer waarvoor er een afzonderlijke prijs wordt aangerekend, enkel kastickets van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt worden van zodra de verhuur verband houdt met een evenement waar de belastingplichtige ook restaurant- of cateringdiensten verricht.

Alle andere handelingen buiten de voedingssfeer worden niet beoogd door het geregistreerde kassasysteem. Wel is toegestaan dergelijke handelingen op te nemen in het geregistreerde kassasysteem.

Dit geldt eveneens voor restaurant- en cateringdiensten die in het buitenland handel drijven. De buitenlandse handelingen mogen sowieso op vrijwillige basis, worden opgenomen in het geregistreerde kassasysteem.

Handelingen die buiten de voedingssfeer gebeuren

Wanneer onder één zelfde dak zowel wellness- als restaurantactiviteiten worden verricht, dienen er geen kastickets worden uitgereikt voor de wellnessactiviteit, ook al wordt er een geregistreerd kassasysteem in gebruik genomen. Dit houdt immers geen verband houdend met het verschaffen van maaltijden of dranken.

Handelingen die wel binnen de voedingssfeer vallen

Wanneer een bakker de drempel van 25.000eur overschrijdt die tevens restaurantactiviteiten verricht en daarbij een verbruikssalon uitbaat zal hij hierdoor aan de geregistreerde kassa onderworpen worden.

De kastickets met behulp van een geregistreerd kassasysteem zullen worden uitgereikt voor de verkopen in het verbruikssalon en dat voor alle verkopen in de bakkerij.

Voorbeeld bij een feestzaal

Tijdens het uitbaten van een feestzaal wordt de drempel van 25.000 euro aan restaurant- en cateringdiensten overschreden.

Het bedrag van de verhuur van de zaal moet enkel op het kasticket vermeld worden van het geregistreerde kassasysteem, wanneer het gaat om een evenement waar de feestzaaluitbater restaurant- of cateringdiensten uitbaat.

Voorbeeld van een meubelzaak

Wanneer er binnen een meubelzaak zich een cafetaria bevindt die de drempel van 25.000 euro aan verrichte restaurantdiensten overschrijdt.

Er moeten kastickets d.m.v. een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor alle verrichtingen die binnen de cafetaria gebeuren en die verband houden met het verschaffen van maaltijden en dranken. Vanzelfsprekend moet er geen enkel kasticket van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor de verkoop van meubilair

Voorbeeld verkoop bedrijfsmiddelen

Een horecaonderneming, die een geregistreerd kassasysteem gebruikt, heeft een bedrijfswagen in bezit. Bij verkoop van een bedrijfswagen, moet er voor deze uitgaande handeling uiteraard evenmin een kasticket van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt worden.

En zodoende zal de omzet uit deze verkoop niet wordt opgenomen in de berekening van de drempel.

Uitzondering niet-voedingswinkels

Indien er in een retailzaak een beperkt voedingsassortiment wordt aangeboden, dat door de aard van de producten en hun conditionering niet bedoeld zijn voor onmiddellijke consumptie, hoeft hiervoor een geregistreerd kassasysteem worden gebruikt, wel in zoverre de verkoop van deze handelswaar niet wordt geregistreerd samen met handelingen waarvoor wel de verplichting bestaat een ticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken.

Uitzondering supermarkten

Somtijds komt het voor dat een supermarkt een ruimte voorziet voor verbruik van spijzen en dranken. De administratie aanvaardt dat het kasticket van het geregistreerd kassasysteem enkel voor de restaurant- en cateringdiensten moet uitgereikt worden. De verkopen, ook van spijzen en dranken, in het winkelgedeelte hoeven evenmin niet opgenomen te worden in het geregistreerd kassasysteem, tenzij de restaurant- en cateringdiensten samen met de verkopen in de winkel worden afgerekend. Nu en dan gebeurt het dat de in de winkel aangekochte spijzen en dranken verbruikt worden in de verbruiksruimte.

Uitzondering automaten

De administratie aanvaardt van automaten, de verstrekte spijzen en dranken voor de toepassing van de btw-tarieven deel uitmaken van een eenvoudige levering, ongeacht dus de plaats waar de automaten staan.

Dergelijke leveringen tellen dus niet mee voor de berekening van de drempel.

Vanaf het moment 25.000 euro wordt overschreden, zullen er kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor alle verkopen van spijzen en dranken in desbetreffende inrichting. Om praktische redenen geldt dit niet voor automaten.

Uitzondering internationaal passagiersvervoer

Er moeten geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt aan boord van een vliegtuig. Evenmin aan boord van een schip of trein moet een een geregistreerd kassasysteem ingezet worden.

Naar hoedanigheid van de klant een kasticket uitreiken.

In tegenstelling tot artikel 22, van het koninklijk besluit nr. 1, voorziet men dat de rekening of het ontvangstbewijs, onder bepaalde voorwaarden, kan vervangen worden door een volledige factuur, artikel 21bis, van het koninklijk besluit nr. 1, deze mogelijkheid weliswaar niet voorziet voor de kastickets van een geregistreerd kassasysteem. D.w.z. het kasticket van een geregistreerd kassasysteem sowieso altijd moet uitgereikt worden en nooit mag vervangen worden door een factuur.

Ongeacht de hoedanigheid van de klant zal een kasticket uitgereikt worden. Het uitreiken van een factuur zal het uitreiken van een kasticket van het geregistreerde kassasysteem echter nooit vervangen, zelfs niet wanneer de factuur wordt uitgereikt op het tijdstip van de levering of dienst.

Kortom zal het uitreiken van een kasticket van een geregistreerd kassasysteem nooit het uitreiken van een factuur nimmer vervangen.

Uitreiking en tijdstip van het kasticket

Overeenkomstig artikel 21bis, § 1, 2de lid van het koninklijk besluit nr. 1 zal het kasticket van het geregistreerde kassasysteem worden uitgeprint op het tijdstip van de voltooiing van de dienst.